VOORWAARDEN

 1. Het toegezegde bedrag is inclusief eventueel door u verschuldigde belasting. Donaties van Stichting Passaat zijn vrijgesteld van schenkingsrecht.
 2. Uw instelling mag haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons aan derden overdragen.
 3. Onze donatie is gebaseerd op de van u ontvangen gegevens, in het bijzonder de projectomschrijving en de begroting.
 4. Stichting Passaat keert 80% van het donatiebedrag uit vóór aanvang van het project. Vlak voor u evenement wordt het resterende 20% uitgekeerd.
 5. U dient ons tijdig schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw organisatie, de projectopzet, de begroting, de datum van het project en andere omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op (de hoogte van) onze donatie, alsmede op de voortgang van het project. Indien uw instelling kort voor de datum van uitbetaling een nieuwe jaarrekening/staat van baten en lasten heeft opgesteld, dient u deze aan ons op te sturen.
 6. Onze donatie wordt verleend onder voorwaarde van een volledige nakoming door uw instelling van de met ons gemaakte afspraken.
 7. Wij behouden ons het recht voor onze donatie in te trekken of de hoogte daarvan aan te passen, wanneer:
  – er naar ons oordeel niet, niet geheel of niet langer sprake is van een juiste nakoming van de afspraken;- er naar ons oordeel geen of onvoldoende verwezenlijking van de beoogde activiteiten plaatsvindt/plaatsvond;- de door ons ter beschikking gestelde middelen naar ons oordeel niet (volledig) benodigd zijn;

  – faillissement, surséance van betaling of een schuldsanering wordt aangevraagd van uw instelling, dan wel beslag wordt gelegd op een belangrijk gedeelte van de activa van uw instelling;

  – wij met de door u ingediende stukken (zoals de definitieve begroting) dan wel met een wijziging van de projectopzet niet instemmen;

  – wij binnen zes (6) maanden na dagtekening van deze brief van u geen schriftelijke verklaring hebben ontvangen dat het beoogde project zal doorgaan.

 8. In de onder punt 7 genoemde gevallen kan door ons ook (gehele of gedeeltelijke) restitutie worden verlangd.
 9. Stichting Passaat zal de besteding van de donatie controleren:
  Donaties worden gecontroleerd door Stichting Passaat aan de hand van een bestedingsverklaring, die binnen twee maanden na afloop van het project bij Stichting Passaat ingediend moet worden.
 10. Wij behouden ons het recht voor publiciteit te geven aan de door ons verstrekte steun. Indien u uit publiciteitsoverwegingen onze naam wilt gebruiken, dan verzoeken wij u die als volgt te hanteren: Stichting Passaat.Wij stellen het op prijs wanneer u in uw uitingen het logo van Stichting Passaat gebruikt. Wilt u ons logo gebruiken, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons via info@stichtingpassaat.com.